TOELATINGSVEREISTES

TOELATINGSVEREISTES


TOELATING VAN NUWE LEERLINGE

Die volgende toelatingsvereistes is goedgekeur deur die Beheerliggaam:
  • Die etos en kultuur van die skool, soos vergestalt deur die gemeenskap.
  • Die amptelike onderrigtaal is Afrikaans.
By inskrywing moet ‘n leerling ‘n bevredigende skolastiese rekord kan voorlê. Indien dit nie beskikbaar is nie, of indien daar twyfel bestaan, kan ‘n leerling aan toetse onderwerp word om sy plasing in ‘n bepaalde graad te bepaal. Daarbenewens moet leerders voldoen aan die akademiese standaard wat gestel word.

‘n Afskrif van die leerling se identiteitsdokument/geboortesertifikaat, sowel as ‘n oorplasingskaart en die nuutste rapport vanaf die vorige skool moet by inskrywing beskikbaar wees. ’n Afskrif van die identiteitsdokument van die ouer verantwoordelik vir die finansies, moet ook ingedien word.

Leerders moet hulle onderwerp aan die gedragskode van die skool.

Skoolgeld soos bepaal deur die ouers tydens die Algemene ouer jaarvergadering, is jaarliks betaalbaar. Ouers ontvang maandeliks rekeningstate.

Huidige skoolfonds is R25 000 per jaar met ‘n administrasie fooi van R300. Die eerste paaiement, R2000, is betaalbaar voor 1 November 2017. Korting word as volg toegeken:
  • Voor of/op 31 Maart 2017 – 100%
  • Voor of/op 30 Junie 2017 – 75%
  • Voor of/op 30 September 2017 – 50%
Dit vorm deel van die skoolfonds en is nie terugbetaalbaar nie. Balans uitstaande - 10 paaiemente vanaf 1 Februarie 2018.
Share by: